PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Witamy na stronie KŻR- LOK w Jaśle

Klub Żołnierzy Rezerwy (KŻR) w Jaśle prowadzi swoją działalność od 1969 roku, a  w strukturze Ligi Obrony Kraju od 2002 roku.W bieżącym 2019 roku obchodzi 50-lecie swojej działalności. Kolebką Klubu o pierwotnej nazwie Klub Oficerów Rezerwy (KOR) były Zakłady Tworzyw Sztucznych "Gamrat" w Jaśle. Zakres działalności Klubu jest oparty o Regulamin Klubu Żołnierzy Rezerwy i Statut Ligi Obrony Kraju. Wielokierunkowa  działalność Klubu w strukturze LOK  to głównie strzelectwo i szkolenie  z wybranych zagadnień wiedzy wojskowej oraz z tematyki historyczno - patriotycznej. Drużyna strzelecka naszego Klubu bierze corocznie udział w zawodach strzelecko-obronnych Podkarpackiej Ligi Strzeleckiej KŻR-LOK.Wysokie koszty uczestnictwa w zawodach Ligi strzeleckiej są finansowane od 2015 roku przez samych zawodników,którzy stali się w ten sposób wewnętrznymi sponsorami naszego stowarzyszenia. Klub współpracuje z podobnymi klubami w kraju oraz organizacjami społecznymi i administracyjnymi w Jaśle. Klub był i jest współorganizatorem wielu zawodów strzeleckich  z okazji świąt państwowych oraz doniosłych rocznic historycznych.

Z działalnością Ligi Obrony Kraju wiąże się nierozerwalnie historia działalności LPŻ  i Klubów Oficerów Rezerwy, które aktywnie działały na naszym terenie ziemi jasielskiej. Działalność ta była ściśle związana z powojenną historią Zakładów Chemicznych „Gamrat”  a później Zakładów Tworzyw Sztucznych „Gamrat -Erg”. W latach 1956-1957 zaczęto tworzyć terenowe Koła Oficerów Rezerwy. Zgodnie z zarządzeniem MON nadzór nad Kołami powierzono Wojskowym Komendantom Rejonowym. Równocześnie powołano Rady ds. oficerów rezerwy.   W roku 1960 włączono Koła Oficerów do Ligi Przyjaciół Żołnierza, która przekształciła je w Kluby Oficerów Rezerwy.

A oto w krótkim zarysie historia  działalności naszego Klubu Żołnierzy Rezerwy:

 • 1952 rok -  pierwsze zebranie założycielskie LPŻ przy zakładach „Gamrat”, które wówczas nazywały się Wytwórnia nr 12 w Krajowicach. Wraz z dynamicznym rozwojem Zakładu rozwijała się wszechstronnie ukierunkowana działalność Zakładowej jednostki LOK. I tak stan liczbowy organizacji wzrósł z 55 członków w 1952 do 1300 w 1989r. Niestety ta duża powszechność była pozorna ponieważ tylko 10% członków Ligi była zaangażowana w działalność społeczną LOK, zaś pozostali członkowie byli raczej biernymi i brali sporadycznie udział w zawodach strzeleckich, spartakiadach zakładowych, festynach itp.
 • 17 kwietnia 1969 rozpoczął swoją działalność Klub Oficerów Rezerwy przy Zakładach Tworzyw Sztucznych „Gamrat-Erg” w Jaśle.  Do Zarządu I-szej  kadencji  wybrano kolegów;

Tadeusz Gonet- prezes, Julian Pawluś –sekretarz, Bronisław Pomprowicz- skarbnik. Klub Liczył wówczas 40 członków.

 • W latach 1969-1972 Zarząd Klubu stopniowo rozwijał swoją działalność. Uporządkowano dokumentację Klubu. Członkowie Klubu brali udział w szkoleniu wojskowym, organizowanym na terenie Jasła przez WKR i Zarząd Powiatowy LOK. Prowadzono współpracę z Zakładowym Oddziałem Samoobrony i 91-szym Przedstawicielstwem Wojskowym.
 • W latach 1973 - 1978 nastąpiło dalsze ożywienie działalności Klubu Oficerów Rezerwy- czego dowodem były odbyte imprezy, spotkania i szkolenia, zawody strzeleckie oraz czyny społeczne. Członkowie sekcji strzeleckiej zakwalifikowali się do Centralnych Zawodów Strzeleckich  w Warszawie we wrześniu 1977 roku, gdzie reprezentacja naszego Klubu zdobyła brązowy medal. Wówczas na uwagę zasługuje nawiązanie współpracy z innymi Klubami: z Zarządem Klubu w Nałęczowie, z  przedstawicielem Riazańczyków. Aktywiści Klubu uczestniczyli w spotkaniach  z młodzieżą w szkołach i na koloniach,  organizowali zawody strzeleckie dla pracowników zakładu oraz wieloboje obronne na terenie Jasła.
 • Podobnie przebiegała statutowa działalność Klubu w latach 1979-1984. Do ważniejszych wydarzeń w tym okresie można zaliczyć: podróż historyczną we wrześniu 1979r do Warszawy, przez Nałęczów, Studzianki Pancerne i Magnuszew, wyjazd członków KOR na ćwiczenia pokazowe na poligonie w Nowej Dębie, podróż szkoleniowo-historyczną do Szkoły Chorążych Personelu Technicznego Wojsk Lotniczych w Zamościu oraz uroczyste posiedzenie Zarządu KOR  i Ligi Obrony Kraju z okazji 15-lecia Klubu i 40-lecia LOK. Ponadto w tym okresie Zarząd klubu był współorganizatorem wieczornic, imprez, i spotkań z okazji Dnia Zwycięstwa, Dni Morza, Święta Odrodzenia, rocznicy września 1939r, 300-tnej rocznicy odsieczy wiedeńskiej, 150 rocznicy powstania listopadowego, 120 rocznicy powstania styczniowego.
 • W latach 1985-1989 Zarząd Klubu koncentrował się na podobnej działalności tj: na strzelectwie, wielobojach obronnych, tematyce historycznej i obronie cywilnej, spotkaniach z młodzieżą, sportach wodnych. W sekcji strzeleckiej dobre wyniki osiągnęła reprezentacja Klubu  w latach 1985-1986 zdobywając pierwsze miejsce w wojewódzkich zawodach strzeleckich   w Sanoku, i zakwalifikowała się do zawodów Centralnych KOR. Na zawodach tych w Gliwicach kol. Ryszard Karmelita zajął I-sze miejsce w konkurencji pistoletu wojskowego P-64, zaś na zawodach Centralnych w Grudziądzu kol. Karol Tokarz zajął III miejsce w konkurencji KbK-AK. Niewielka grupa oficerów rezerwy działała aktywnie w sekcji sportów wodnych zlokalizowanej w okresie sezonu letniego nad Zalewem Solińskim w Teleśnicy Oszwarowej.

Od początku działalności Klubu wyróżniono w tym okresie następujących aktywnych strzelców: Kazimierz Makara, Jan Hućko, Józef  Koś, Ryszard Karmelita, Karol Tokarz, Wojciech Kosiek, Jan Mach, Paweł Kwiatkowski, Jerzy Mordawski, Jerzy Grzywacz, Wiesław Byczek, Stanisław Kwilosz.

 • W 1989 roku kiedy to nastąpiła polityczna transformacja w Polsce i powstanie naszej wolnej RP odbyła się  uroczystość20 października z okazji 20-lecia Klubu Oficerów Rezerwy i 45 – lecia LOK w ramach, której zorganizowano wyjazdowe posiedzenie Wojewódzkiej Komisji d/s KOR oraz uroczystą wieczornicę dla zaproszonych gości. Sesja ta utrwaliła się jako bardzo udana  w pamięci wielu zaproszonych gości z zaprzyjaźnionych klubów.
 • W latach 1990-1994 spadła znacznie aktywność działalności Klubu. Wśród członków zmniejszyło się zainteresowanie pracą społeczną- zmniejszyła się też ich ilość. Było to zjawisko ogólnokrajowe związane ze zmianami ustrojowymi i gospodarczymi oraz dewaluacją wartości. Poprzednie formy działania stosowane w Klubach Oficerów Rezerwy przeszły już do historii.   W nowych warunkach gospodarki wolnorynkowej działalność klubowa KOR czy LOK wymaga dużego zaangażowania, także rezygnacji z oczekiwanych profitów i wsparcia w miejscu pracy.
 • W latach 1990-1999 w okresie 9-tej i 10 tej kadencji, działalność Zarządu Klubu poza odbywanymi posiedzeniami i zebraniami – koncentrowała się głównie na strzelectwie, spotkaniach środowiskowych, spotkaniach z młodzieżą oraz współorganizowaniu imprez i spotkań z okazji świąt państwowych i doniosłych rocznic. Zawody strzeleckie dla członków KOR organizowaliśmy na strzelnicy zakładowej. W zawodach wojewódzkich, okręgowych w Rzeszowie reprezentowali nasz Klub koledzy: Wiesław Byczek, Jerzy Grzywacz, Jan Mach, Karol Tokarz, Ryszard Karmelita i Stanisław Kwilosz. Odbyto w tym okresie 13 spotkań z młodzieżą szkolną oraz 10 spotkań środowiskowych, wygłoszono kilkanaście prelekcji z okazji doniosłych rocznic.
 • W roku 1994 obchodziliśmy uroczyście 50- lecie LOK i 25 –lecie KOR. Był to rok aktywnej działalności Klubu. Jubileusz rozpoczęto zawodami strzeleckimi z PW, KbK-AK i rzut granatem  z udziałem 33 zawodników z Jasła, Krosna, Brzozowa, Jedlicza. Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się 28-29 maja 1994r z udziałem wielu zaproszonych gości. Inną  formą  działalności  były wyjazdy członków Zarządu do zaprzyjaźnionego Klubu w Nałęczowie oraz na obserwacje ćwiczeń wojskowych w Nowej Dębie, a także udział  w krajowym Zlocie KOR-LOK w Lubartowie. Niezapomniana dla wielu uczestników była wycieczka historyczna do Limanowej i Marcinkowic z okazji 80-tej rocznicy bitwy stoczonej w tym rejonie  z wojskami rosyjskimi przez   I-szy  pułk Legionów pod dowództwem Józefa Piłsudskiego.
 • W roku 1995 zakończyła się 9 –ta kadencja Zarządu Klubu Oficerów Rezerwy. 15 maja 1995 odbyto zebranie sprawozdawczo wyborcze na którym wybrano nowy Zarząd zwiększając go do 7 osób. W latach 1995 -1999 działalność społeczna Zarządu Klubu była skoncentrowana głównie na organizowaniu zawodów strzeleckich, udziału działaczy Klubu w spotkaniach z młodzieżą, spotkaniach środowiskowych, organizowaniu lub współorganizowaniu imprez  i spotkań z okazji świąt państwowych oraz doniosłych rocznic. Zarząd Klubu był organizatorem lub współorganizatorem zawodów strzeleckich na strzelnicy zakładowej „Gamratu”, a zwłaszcza  27 maja 1995 dla członków KOR z Brzozowa, Krosna, Jedlicza, Skołyszyna i Jasła, w dniu 2 czerwca 1995 dla pracowników „Gamratu”  z okazji Dnia Chemika,  w dniu 21 czerwca 1997 z okazji 100 - lecia urodzin mjr Henryka Dobrzyńskiego, 14 sierpnia 1997 r. z okazji Święta Wojska Polskiego, 30 kwietnia 1999 z okazji 55-lecia LOK i 30 lecia KOR.

W zakresie popularyzacji strzelectwa wyróżnił się wówczas kol. Ryszard Karmelita, który w kwietniu 1998 r. zorganizował w Brzyskach zawody z broni pneumatycznej dla 102 zawodników W dniu 22 czerwca 1997 r. członkowie Klubu uczestniczyli w uroczystościach  z okazji 100- lecia urodzin mjr Henryka Dobrzyńskiego – Hubala.

 • W 1998 r obchodzono uroczyście 55 –lecie LOK i 30- lecie KOR przy ZTS Gamrat S.A. w Jaśle. W ostatniej dekadzie 2000 r za spotkania z młodzieżą szkolną oraz spotkania środowiskowe - wyróżniliśmy mjr Władysława Kużmę i Stanisława Piśmiennego.

.            W maju 2000r zakończyła się 10 kadencja Zarządu Klubu. Z prezesowania - przez rekordowy okres dziewięciu kadencji - zrezygnował mjr Władysław Kużma. Swoją bardzo aktywną i długą  działalnością od 1972 do 2000r  wniósł duże zasługi w rozwój i wizerunek Klubu. Był on głównym organizatorem i inicjatorem wielu uroczystości i imprez, wygłosił kilkanaście prelekcji na tematy doniosłych rocznic historycznych, brał udział w spotkaniach środowiskowych głównie                  z młodzieżą, a także w spotkaniach i wyjazdach do wielu zaprzyjaźnionych Klubów.

 • Jedenastą kadencje Klubu można podzielić na dwa okresy pierwszy do czasu połączenia dwóch Klubów i zmiany jego nazwy, a drugi po tych zmianach i wyborze nowego Zarządu, który działa do chwili obecnej.

Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym  23 maja 2000r wybrano trzyosobowy Zarząd Klubu w składzie:

 1. Bronisław Brach.........................................................prezes
 2. Jerzy Zagórski..........................................................sekretarz
 3. Karol Tokarz.............................................................skarbnik

W okresie swojej krótkiej kadencji tj ok. 18 miesięcy do kwietnia 2002r Zarząd Klubu starał się dobrze realizować statutowe zadania KOR-LOK.

W celu zwiększenia efektywności działania i zaangażowania, poprawienia frekwencji oraz stopnia opłacalności składek, w końcu 2001 roku dokonaliśmy reorganizacji  istniejących Klubów.  Na zebraniu członków Klubu w dniu 15.03.2002r. nastąpiło połączenie Klubu Oficerów Rezerwy LOK przy ZTS "Gamrat" S.A. z KOR przy Zarządzie Rejonowym LOK w Jaśle. Jednocześnie w oparciu o Statut LOK i Regulamin Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK ustalono jego nową nazwę: Klub Żołnierzy Rezerwy przy Zarządzie Rejonowym LOK  w Jaśle.  Reorganizacja ta została zatwierdzona Uchwałą Zarządu Rejonowego LOK powołującą  w miejsce działających dotychczas Klubów jeden KŻR  z jednoczesnym warunkiem zachowania tradycji   i ciągłości z Klubem KOR-LOK poprzednio działającym przy ZTS "Gamrat S.A." w Jaśle.

Został wybrany nowy  7-osobowy Zarząd Klubu, który ukonstytuował się  w następującym składzie:

Prezes..................................... Bronisław Brach

V-ce Prezes........................... Tadeusz  Grochmal

V-ce Prezes.............................Stanisław  Karaś

Sekretarz :Jerzy Zagórski, skarbnik- Karol Tokarz, członkowie: Krzysztof Czajka, Adam Książkiewicz.

 
 
O Klubie KŻR
 

Ilość użytkowników

Naszą witrynę przegląda teraz 315 gości 
Czy jesteś zainteresowana/y strzelectwem?